Adatkezelési tájékoztató

A Vadgesztenye Óvoda-Bölcsőde tájékoztatja a (csodaovoda.hu, továbbiakban Honlap) látogatóit (továbbiakban: Érdeklődő) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, és az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk a következőkön alapul:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Jogi keretek vagy Általános szabályozás), a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR) 

1. Adatkezelő:

Az adatkezelő a Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány (székhelye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; levelezési cím: 1045 Budapest, Ősz utca 155.; adószáma: 18079320-1-41; Tel.: 06-20-628-7762 (továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Adatkezelő).

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel írásban megkötött szerződés alapján az Adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelik. Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

2. Adatfeldolgozók: 

Hostingot biztosító cég: SmartWorks Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 09.; cégjegyzékszáma: 01 09 274368)

Marketingkommunikációt végző egyéni vállalkozó (lakcím: 1143 Budapest, Hungária krt. 105.) adószáma: 70822120-1-42)

 

3. Kezelt adatok köre:

3.1: Kapcsolatfelvétel - kérdés esetében kezelt személyes adatok köre:

Kötelezően kitöltendő:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Nem kötelezően kitöltendő:
 • gyermek neve
 • gyermek születési helye
 • gyermek születési ideje
 • lakcím
 • személyes üzenet

3.2: Kapcsolatfelvétel - óvodai jelentkezésnél kezelt személyes adatok köre:

Kötelezően kitöltendő:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • gyermek neve
 • gyermek születési helye
 • gyermek születési ideje
 • lakcím
 • személyes üzenet

 

Amennyiben az Érdeklődő a Vadgesztenye Óvoda-Bölcsőde tulajdonát képező honlapon, az információkérést segítő online form-ot használja, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja, hogy a 3.1 és 3.2. pontban rögzített, általa önkéntesen megadott adatokat a Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

3.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány a testre szabott kiszolgálás miatt a weboldalt meglátogatók eszközein (számítógép, mobileszköz) kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie használatot a honlapra látogató felhasználó képes egyedi böngészőbeállításaival szabályozni. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy a weboldal által kínált szolgáltatások és információk egy része számára nem lesz elérhető.

A cookie-k által tárolt információkat a Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

 

4. Az adatkezelés célja 

a Vadgesztenye Óvodához-Bölcsődéhez kapcsolódó információk eljuttatása az Érdeklődőhöz, hírlevél, e-mail vagy telefon útján
statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése a szolgáltatás- és termékoptimalizálás érdekében

 

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

 

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. és 3.2. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a SmartWorks Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10. ép. IV. em. 09.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a SmartWorks Kft. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

 

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány-tól a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

Az Érintett jogosult arra, hogy a Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtenni.

Az Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Chinoin Szociális és Jólét Alapítvány-t az chovibolcsi@chob.t-online.hu email címen vagy a 06 20 628 7762 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu